Algemene voorwaarden

TOPGRADESHOP.COM IS GEREGISTREERD ONDER  DE BEDRIJFSNAAM: TOPGRADE TRADING LTD. Hierna te noemen: TOPGRADE TRADING.

Geregistreerd onder het Engelse Company House number: 14505984.

71-75 Shelton Street

London, Greater London, WC2H 9JQ

[email protected]

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TOPGRADE TRADING zijn vrijblijvend en TOPGRADE TRADING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TOPGRADE TRADING is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TOPGRADE TRADING dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Betaling kan geschieden per credit card of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TOPGRADE TRADING

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan TOPGRADE TRADING bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TOPGRADE TRADING

Artikel 4. Levering

4.1 De door TOPGRADE TRADING opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal TOPGRADE TRADING u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met TOPGRADE TRADING over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TOPGRADE TRADING verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TOPGRADE TRADING geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TOPGRADE TRADING garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TOPGRADE TRADING daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TOPGRADE TRADING de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TOPGRADE TRADING te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Artikel 8. Garantie

8.1 TOPGRADE TRADING garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden.

8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal TOPGRADE TRADING de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van TOPGRADE TRADING vervangen of zorg dragen voor herstel.

8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van TOPGRADE TRADING, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TOPGRADE TRADING dan wel tussen TOPGRADE TRADING en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TOPGRADE TRADING, is TOPGRADE TRADING niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TOPGRADE TRADING

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TOPGRADE TRADING ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TOPGRADE TRADING gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TOPGRADE TRADING kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan TOPGRADE TRADING schriftelijk opgave doet van een adres, is TOPGRADE TRADING gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TOPGRADE TRADING schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door TOPGRADE TRADING gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TOPGRADE TRADING deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TOPGRADE TRADING in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TOPGRADE TRADING vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 TOPGRADE TRADING is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright

13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

 

Schuiven naar boven